Obec Strakov

Přejít na obsah
VYHLEDÁVÁNÍ
KONTAKT

OBEC Strakov
Strakov čp.3
570 01 Litomyšl

tel./fax: 461 639 257

e-mail: ou.strakov@tiscali.cz

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  18:30 - 19:30 hod.

Úterý:        9:00 - 11.00 hod.

Středa:   18:30 - 19:30 hod.
 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název

Obec Strakov

2. Důvod a způsob založení

Obec Strakov vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1991.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Zastupitelé a organizační struktura obecního úřadu

Výbory a komise obce

4. Kontaktní spojení

570 01, Strakov 3
Telefon/Fax: 461 639 257
E-mail: obec@strakov.cz
www: www.strakov.cz
ID Datové schránky: v4kbxhj

4.1 Kontaktní poštovní adresa

570 01, Strakov 3

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

570 01, Strakov 3

4.3 Úřední hodiny

Pondělí, středa          18:30 - 19:30
Úterý                          9:00 - 11:00

4.4 Telefonní čísla

461639257

4.5 Čísla faxu

461639257

4.6 Adresa internetové stránky

www.strakov.cz

4.7 Adresa e-podatelny

obec@strakov.cz

4.8 Další elektronické adresy

ou.strakov@tiscali.cz

5. Případné platby lze poukázat

13022591/0100 (Komerční banka, a. s.)

6. IČ

00277410

7. DIČ

CZ00277410

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

8.2 Rozpočet

Rozpočet

9. Žádosti o informace

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se podávají:
● ústně v kanceláři úřadu (PO, ST: 18:30 - 19:30, ÚT: 9:00 - 11:00)
● písemně - osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
● e-mailem: obec@strakov.cz
● elektronickým podáním: obec@strakov.cz
● elektronickým podání do datové schránky: v4kbxhj

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podatelna

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře

Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde

14.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhradza poskytnutí informací

Obecní úřad v této souvislosti nemá nadřízený orgán.

16. Licenční smlouvy

---

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Strakov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

AKTUALITY

6. června 2016

Povolování kácení dřevin v obci Strakov Povolení ke kácení dřevin, za...

2. ledna 2014

Máme nový mapový portál. Vyzkoušet ho můžete...
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2012 © regrafika ▪ http://www.regrafika.czProhlášení o přístupnosti